Productiefonds Overijssel, Nieuwe makers Overijssel, subsidie

Voor wie
Organisaties die zelf artistieke producties ontwikkelen, produceren en presenteren.

Wat
Subsidie voor een nieuwe Overijsselse maker of groep van nieuwe Overijsselse makers die zich nog niet of maar beperkt als professional heeft of hebben gemanifesteerd in de cultuursector. De maker is de artistiek leider van de productie of degene die een kunstwerk maakt.

Waarvoor
Voor het ontwikkeltraject van een nieuwe maker of makers waarin ten minste één productie wordt ontwikkeld en gepresenteerd.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een professionele organisatie of een samenwerking van professionele organisaties, met elk een vestigingsadres in Overijssel.
 • De nieuwe maker(s) is/zijn woonachtig of gevestigd in Overijssel.
 • Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de aanvrager en de nieuwe maker(s). Dit geldt voor artistieke en zakelijke doelen maar ook van de coaching op persoonlijke leerdoelen van de nieuwe maker(s).
 • Er is deskundige begeleiding voor de duur van ten minste 12 maanden. Dit geldt voor artistieke en zakelijke doelen maar ook van de coaching op persoonlijke leerdoelen van de nieuwe maker(s). 
 • De nieuwe maker(s) mag/mogen op het moment van aanvragen niet langer dan drie jaar als maker actief zijn. Een nieuwe maker mag wel langere tijd als uitvoerder actief zijn geweest.
 • Er wordt ten minste één productie in Overijssel gemaakt en gepresenteerd.
 • De productie moet bijdragen aan de spreiding over de kunstdisciplines. 
 • De artistieke verantwoordelijkheid voor de productie berust bij de nieuwe maker(s).
 • Het ontwikkelingstraject inclusief de voorgenomen productie maakt geen deel uit van regulier door Rijk of de provincie gesubsidieerde activiteiten van de aanvrager.
 • De te verstrekken subsidie is 20.000 euro of meer.
 • De nieuwe maker(s) heeft/hebben nog geen subsidie ontvangen op basis van deze paragraaf of op basis van de Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten.
 • De aanvrager is geen intermediair tussen de professionele organisatie en de nieuwe maker(s).
 • De aanvrager kan drie maal een subsidie verstrekt krijgen op basis van deze regeling.
 • Als de subsidie een steunmaatregel is dan geldt de de-minimisverordening.
 • De aanvraag is afgestemd met de beleidsmedewerker van de provincie Overijssel die betrokken is bij paragraaf 4.5 Productiefonds Overijssel.

De precieze voorwaarden leest u in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 4.5.2. U vindt deze onder Wet- en regelgeving op deze pagina.

Aanpak

Aanvraag
U vraagt subsidie aan met het digitale aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina vindt.

U stuurt de volgende bijlage mee, u kunt deze uploaden in het formulier:

 • Een plan inzake het ontwikkelingstraject, met daarin ten minste opgenomen de leerdoelen van de maker(s), de beoogde productie en de begeleiding van de maker(s).
  Begroting en dekkingsplan. U kunt hiervoor gebruik maken van het excelbestand ‘format begroting’ dat u kunt downloaden op onze website. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Lees meer hierover in het onderdeel ‘begroting’ van dit formulier.
 • Cv’s van de betreffende maker of makers.
 • Cv’s van de deskundige begeleider of begeleiders.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing).
 • Verleningsbrieven indien uw organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.
  U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden.

Afhandeling van uw aanvraag
Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.
De maximale behandeltermijn is 13 weken.

Contact
Neem voordat u een aanvraag indient contact op met:

Mw. Y. Hermus
Beleidsadviseur Cultuur
Tel.: 038 499 8166

Wet- en regelgeving

Indientermijn
U kunt het hele jaar door aanvragen.

Maximale bijdrage
De subsidie is maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van 50.000 per aanvraag.

Beschikbaar budget
Het subsidieplafond voor 2016 is 200.000 euro.

Formulieren

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *