THOMAS VAN DEN BLIEK – HUISBLOGGER UPDATE 1

Objects for a Cashless Society photo by Juuke Schoorl

for English see below*

Introductie

Mijn naam is Thomas van den Bliek en ben een product ontwerper met een interesse in nieuwe technologieën. Met een fascinatie voor de transitie van een analoge naar een digitale wereld onderzoek ik de neveneffecten die deze nieuwe technologieën en systemen met zich meebrengen. Het digitale tijdperk dat frictieloos leven promoot bevragen en het menselijke aspect terugvinden door middel ontwerpvoorstellen.

Met welk project ben je afgestudeerd en licht dit toe?

Mijn afstudeercollectie ‘Objects for a Cashless Society’ duikt dieper in de digitalisering van de financiële en economische wereld. De verschuiving van fysieke naar digitale betalingen heeft als gevolg dat sociale en emotionele aspecten van gedrag en ideeën over waarde veranderen of zelfs verdwijnen. De fysieke ervaringen bij het uitwisselen van geld verandert in een gedigitaliseerde indirecte procedure waarbij het besef van waarde geen rol meer speelt. In mijn afstudeercollectie geef ik de digitale geldstroom een fysieke vorm waarbij mechaniek en idee van waarde tastbaar worden.

Dit heb ik gedaan door alternatieve ontwerpvoorstellen te maken op het huidige pinsysteem waarmee we dagelijks betalen. Door er een fysieke en tastbare tussenlaag aan toe te voegen dienen de klanten een handeling te doen voordat de transactie geslaagd is. Als laatste ben ik gaan kijken hoe het mogelijk is om thuis je digitale geld op te slaan. Hieruit is het ontwerp voor de ‘Vessel’ ontstaan. Een keramische spaarpot die door middel van geluid weer volume geeft aan je inkomen. 

Objects for a Cashless Society photo by Juuke Schoorl
Objects for a Cashless Society photo by Juuke Schoorl

Wat verwachtte je toen je startte met je opleiding?

Toen ik 5 jaar geleden aan de opleiding begon (ik ben interim in januari 2019 afgestudeerd) ging ik ervan uit dat ik vier jaar later met een diploma in de hand op mijn eigen ontworpen stoel zou zitten. Niets blijkt minder waar. In de afgelopen jaren ben ik erg zoekende geweest waarin mijn interesses liggen. In de eerste twee jaar krijg je traditionele ontwerpopdrachten zoals het vormgeven van een kruk of een paar schoenen. In het derde jaar bij het vak Transition, onder leiding van Frank Kolkman, kwam ik in een kruisbestuiving terecht met studenten van graphic design en interaction design. Opeens kreeg ik mogelijkheden binnen het ontwerpvak te zien die mijn ogen deden openen. Dit heeft zich uiteindelijk doorgezet naar mijn huidige afstudeercollectie en interesse om hedendaagse technologie inzichtelijk te maken. 

Wat heb je geleerd en wat had je graag anders willen zien?

Tijdens mijn studietijd heb ik vooral geleerd waar mijn interesses liggen en wat ik als ontwerper zou willen bevragen. Het ontwerpveld is erg breed en verschuift continue. De studie zorgt ervoor dat je alle verschillende mogelijkheden te zien krijgt. Het is aan jezelf om hier je eigen rol in te vinden. Het docententeam helpt je daar bij. Ik ben nu een aantal maanden zelf bezig met freelance werk en dan besef je pas wat een luxe het was om een werkplaats als die op de academie tot je beschikking te hebben. Als ik terug kijk naar mijn jaren op de academie had ik graag gezien dat ik die speeltuin ook optimaal benutte.

Welk advies zou je graag aan studenten willen meegeven die nu met hun opleiding starten?

Kijk goed om je heen, vindt die interesse die je stimuleert om verder te gaan met dit vak. Het is fijn om een richtlijn te hebben maar gebruik de jaren op de kunstacademie ook als speeltuin om te ontdekken wat je drijfveer is. Ik heb het meeste geleerd uit de opdrachten die fataal mis gingen. Door veel uit te proberen kom je er vanzelf wel achter wat bij je past.

Wat zijn je plannen voor aankomend jaar?

Omdat ik interim ben afgestudeerd, in januari 2019, ben ik al een paar maanden bezig om als freelance ontwerper rond te komen. Dit wil ik het komend jaar door gaan zetten in combinatie met een parttime baan om de vaste lasten te kunnen bekostigen. In november krijgen Bram de Groot (afgestudeerd interaction designer) en ik de sleutel voor een studioruimte op Arnhems Buiten. We zullen hier individueel, maar ook vast samen aan projecten gaan werken. November wordt een drukke maand want dan ga ik als alumni mee naar Kyoto, Japan. Samen met 3dejaars studenten product design en interaction design gaat het Transition project dit jaar een workshop volgen aan Kyoto Institute of Technology. Hier later meer over…

Hoe kijk je tegen ondernemen aan, en wat betekent het voor jou en je werk?

Ondernemen is iets waar je op de academie geen les in krijgt. Het is iets dat ik gaandeweg leer, soms op de harde manier. Het zorgt ervoor dat ik realistisch moet kijken naar de opdrachten die ik aanneem. Hoeveel tijd ben ik er aan kwijt, wat levert het me op, sluit het aan bij het werk waarbij ik me vertrouwt voel? Opdrachtgevers vallen niet meer te vergelijken met docenten en je moet zo efficiënt mogelijk je tijd besteden. Waar je op de academie nog vrij was en kon falen kost je dat als freelancer geld of opdrachten. Aan de andere kant vindt ik het inspirerend om te zien hoe net afgestudeerde ontwerpers van ArtEZ elkaar opzoeken om opdrachten tot een eindresultaat te brengen. De sfeer en de gunfactor naar elkaar maakt het daarom ook weer erg bevredigend. 

Waar zou je graag willen staan over vijf jaar? (ambities, dromen, vergezichten)

Na mijn afstuderen in januari 2019 ben ik vrijwel direct aan de slag gegaan als freelance ontwerper en heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik merk dat ik nog graag meer ervaring wil opdoen door middel van een master of het werken bij verschillende bedrijven of studio’s. Uiteindelijk zou ik al deze bagage in willen zetten om me fulltime te kunnen focussen op een eigen studio in product vormgeving. 


* English

Introduction

My name is Thomas van den Bliek and I’m a product designer with an interest in new technologies. My fascination for the transition from an analog to a digital world has led me to explore the byproducts that emerge with these new technologies and systems. I want to question the frictionless life that the digital era promotes and recover the human aspect through design propositions. 

Can you tell us more about your graduation project?

My graduation collection ‘Objects for a Cashless Society’ delves deeper into the digitalization of the financial and economic world. The shift from physical to digital payments has led certain social and emotional aspects of our behavior and ideas around value to change or even disappear. The physical experience of monetary exchange has morphed into a digitalized, indirect procedure where our conscious awareness of value is rendered irrelevant. In my graduation collection I want to restore a physical shape to the digital flow of money, allowing mechanics and notions of value to materialize.

I’ve done this by suggesting alternative design proposals for the existent PIN-system that we use for our daily payments. I’ve added a physical, tangible layer that requires customers to engage in a material action before a transaction can take place. Finally, I started to look into ways to store your digital money at home. This is what sparked the design of the ‘Vessel’: a ceramic money-box that uses sound to restore volume to your income. 

Objects for a Cashless Society photo by Juuke Schoorl
Objects for a Cashless Society photo by Juuke Schoorl

What did you expect when you started the program? 

When I started the program five years ago (I graduated interimin January 2019) I expected to have my diploma in hand four years later, comfortably sitting back in a chair of my own design. That didn’t quite pan out. Over the last few years, I spent a lot of time exploring where my interests really lie. In the first two years of the program, you work on more traditional assignments like designing a seat or a pair of shoes. In the third-year course Transition, by Frank Kolkman, I found myself in the middle of a lot of cross-pollination with students from the Graphic Design and Interaction Design programs. That opened my eyes to all sorts of new possibilities within the design profession, which found expression in my current graduation collection and my focus on making contemporary technology more transparent. 

What did you learn and what would you have liked to change?

During my time as a student, I learned a lot about what my interests are and what questions I want to ask as a designer. The field of design is very broad and always shifting. The program ensures you see all the different possibilities. It’s up to you to find your own role and position; the team of teachers helps you with that. I’ve been doing freelance work for a couple of months and only now realize what a luxury it was to have access to a workplace like the one we had at the academy. Looking back on my years there, I wish I would have made optimal use of it.

What advice would you like to give to new students starting their program? 

Keep your eyes open and look around; find that interest that drives you to keep pursuing this profession. It’s good to follow guidelines, but make sure also to treat the art academy as your playground – take the time and space it offers to find what really motivates you. I learned the most from those assignments that went fatally wrong. By trying a wide variety of things, you’ll be sure to find the things that suit you.

What are your plans for the coming year? 

Because I graduated interim in January 2019, I’ve been working for a few months as a freelance designer. I want to keep doing that this year, supplemented with a part-time job to pay the bills. In November, Bram de Groot (a graduate from Interaction Design) and I will get the keys to a studio space at Arnhems Buiten. We’ll be working there individually, but I’m sure we’ll also be cooperating on our projects. November is going to be a busy month, because I’ll be traveling as an alumnus to Kyoto, Japan. The Transition project will take the 3rdyear students in Product Design and Interaction Design to do a workshop at Kyoto Institute of Technology. But more about that later…

What are your views on entrepreneurship, what does it mean to you and your work? 

Entrepreneurship isn’t taught at the academy. It’s something I’m learning as I go, sometimes the hard way. It means I have to look realistically at the commissions I accept. How much time will this cost me? How will it benefit me? Does it fit the kind of work I feel confident doing? Clients are nothing like your teachers, and you have to take care to spend your time efficiently. Where you were free to fail at the academy, this will cost you money and jobs by the time you’re a freelancer. On the other hand, it’s inspiring to see how the recent ArtEZ graduates get together to finalize and polish their commissions. The good vibes and the mutual generosity make it all really satisfying.

Where do you want to be in five years? (Ambitions, dreams, prospects?)

After graduating in January 2019 I basically jumped straight into the freelance life as a designer, and registered at the Chamber of Commerce. It’s becoming clear that I’d like to build more experience through a Masters or by working at different companies and studios. Ultimately, I would like to bring all these skills along to work full-time at my own product design studio. 

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *