Ondernemer van de maand: Zuhause

For English see below*

ZUHAUSE is een Nederlands artist collective gespecialiseerd in dans, theater, muziek, performance, video, mixed media en de overlap tussen deze disciplines. Zij vormen een netwerk rondom vernieuwende podiumkunstenaars en dagen zichzelf uit om interdisciplinaire en internationale samenwerkingen aan te gaan en producties te realiseren, die:

 • actuele manieren van technologie integreren
 • rauw,jong en queer zijn
 • de grenzen van verschillende kunstdisciplines zodanig oprekken, dat het publiek niet weet of het naar een concert, een voorstelling, een performance of installatie heeft gekeken. Over een ding moeten ze het overigens wel eens zijn, namelijk het: “Holy shit, dat was lit” gehalte.

Hoe is jullie samenwerking gestart?

We zijn vijf vrienden en kennen elkaar via onze opleidingen. Davey en Grey studeerden samen aan Codarts in Rotterdam en Mirjam, Vivian en ik (Elenie) zaten vier jaar lang bij elkaar in de klas tijdens onze opleiding Muziektheater op ArtEZ in Arnhem. Wij zijn werkzaam als kunstenaars in verschillende disciplines. We maken, presenteren en performen, zowel individueel als in groepsverband. We delen: dromen, eigendom, ideologieën, esthetiek, apparatuur en ruimte.

Wat drijft jullie in jullie vak?

We doen alles zelf. We richtten stichting ZUHAUSE twee jaar geleden op en kregen via de Gemeente Groningen een groot Antikraakpand om kunstzinnig in te vullen. En als je dat aan ons vraagt, dan weet deze stad inmiddels dat ze wat geks kunnen verwachten. We bouwden hier binnen korte tijd een eigen danszaal, een underground bar waar we experimentele feesten organiseerden, een tattoostudio, drie artist in residence verblijven en een eigen muziekstudio, waar ik net mijn debuutalbum heb opgenomen. Vorig jaar startten wij met een nieuw project genaamd ‘Eliën’. Dit keer juist weg van “thuis.” We kochten door middel van een crowdfundings campagne een camper, verbouwden die met elkaar tot ‘ZUHAUSE on wheels’ en reisden drie maanden lang dwars door Europa. De uitkomsten hiervan zullen in 2020 gereleased worden: Onder andere een exclusieve documentaire van Davey over onze enerverende “search for humanity” en mijn album en live-concert onder artiestennaam ‘Eliën’.

Wie of wat is jullie grote inspiratiebron?

ZUHAUSE voelt zich geïnspireerd door haar constante uitwisseling met andere internationale makers. Voor elk project werken wij weer met nieuwe innovatieve kunstenaars samen. Daarnaast laten wij ons inspireren door:

 • mijn allerliefste hondje Antonio (de eigenlijke baas van ZUHAUSE)
 • een goed kampvuur in de natuur
 • duurzaamheid en wat dit voor nieuwe leef manieren met zich meebrengt (vanaf 2020 woont iedereen in zijn eigen bus #vanlife)
 • gangsterrappers die de wereld veroveren (willen wij ook)
 • een goed glas wijn in oude rokerige kroegen.

Wat is jullie visie op ondernemerschap binnen de kunsten?

Je moet echt weten wat je wilt en daarvoor durven gaan. Vervolgens zul je merken dat er echt veel dingen mogelijk zijn. Althans, zo hebben wij het tot op heden ervaren. Daarnaast moet je het er wel voor over hebben om ook andere dingen naast je ambacht te doen, bijvoorbeeld administratieve klusjes, duizend(!) mailtjes beantwoorden, subsidieaanvragen schrijven en natuurlijk op de hoogte blijven van je vak en je netwerk.

Hoe zijn jullie gestart met de onderneming?

Davey en ik werkten destijds allebei bij Club Guy and Roni. Davey als vaste danser en ik als componiste en zangeres voor een project van de “Poetic Disasters Club’. Onze passie om zelf dingen te maken werd van dag tot dag groter, vooral op het gebied van interdisciplinaire kunst. Op een dag zei Dave ineens: moeten we niet een netwerk en collectief voor de interdisciplinaire kunsten oprichten hier in het Noorden?

Ik klapte de laptop open en we begonnen te schrijven.

Twee dagen later belden we Grey en Mirjam. Die zeiden: “is goed, we doen mee” en verhuisden een maand later naar Groningen. Vivian kwam een jaar later terug uit Indonesië, waar zij als marketeer werkte en sloot ook gelijk aan. ZUHAUSE was geboren. Ik denk overigens dat dit allemaal alleen maar kan omdat we zulke goede vrienden zijn.

Waar zijn jullie tegenaan gelopen en hoe hebben jullie dat opgelost?

Toen we met ZUHAUSE begonnen, sprongen we meteen in het diepe als collectief. We kenden elkaar als vrienden heel erg goed, maar niet iedereen had al veel met elkaar gewerkt. We moesten echt wel even zoeken naar de rolverdelingen binnen de stichting, vooral omdat wij zo snel succesvoller en groter werden. Onze vergaderingen duurden aan het begin ellenlang, er stond altijd zoveel op de planning en er waren veel te veel taken voor zo een kleine groep. Daarnaast is geld ook vaak een probleem binnen dit vak. Als je je eigen onderneming binnen de kunsten op richt, wordt het tekort aan financiën ook wel pijnlijk zichtbaar soms. Gelukkig zijn we sterk en loyaal aan elkaar gebleven en kwam Vivian ons op het juiste moment versterken. Zij verzorgd nu alles op het gebied van productionele zaken en dat heeft ZUHAUSE echt geholpen!

Wat is jullie toekomstvisie? Waar willen jullie staan over vijf jaar?

We hopen de wereld rond te reizen met onder andere ons nieuwe project Eliën, waarbij een management mij als popartiest wil ondersteunen, Daveys documentaire op Netflix komt te staan, Mirjams interactieve installatie de ‘Dutch Design Awards” wint en Grey en Vivian ons hierbij in ZUHAUSEs gele campertje technisch en productioneel ondersteunen. En terwijl we dit doen genieten we nog steeds van dat heerlijke kampvuur in de natuur in gezelschap van Antonio en een goed glas wijn. We durven groots te denken, dromen en handelen. Misschien omdat we hopen dat het dan werkelijkheid wordt.

Wat is volgens jullie een echte ‘Must Have, See or Do’ voor elke kunstenaar / artiest?

Dat is voor iedereen van ZUHAUSE iets anders! We zijn het wel eens over een paar uitzonderlijke dingen in de wereld:

 • Peeping Tom’s voorstelling “Vader”
 • Het boek “Feuchtgebiete” van Charlotte Roche
 • “Sleep no more” in New York
 • De aardehuis community in Olst
 • Rootlessroot met “Fighting monkey”
 • en Nina Hagen’s live versie van “My Way” uit 1978

Volg Zuhause op:


English

ENTREPRENEUR OF THE MONTH: ZUHAUSE

ZUHAUSE is a Dutch artists’ collective specializing in dance, theatre, music, performance, video, mixed media and the intersection of those disciplines. They form a network of innovative performing artists and challenge themselves to engage in interdisciplinary, international collaborations and to realize productions which:

 • Integrate contemporary forms of technology;
 • Present as raw, young and queer;
 • Stretch the boundaries of different art disciplines in such a way that the audience won’t know whether they’ve witnessed a concert, a show, a performance or an installation. Although they have to all agree on one thing: the holy shit, that was lit caliber.

How did you find each other?

We’re five friends who know each other through our programs. Davey and Grey studied together at Codarts in Rotterdam; Mirjam, Vivian and I (Elenie) were classmates for four years throughout our education at Music Theatre at ArtEZ. We work as artists in various disciplines. We make, present and perform, both individually and as a group. We share: dreams, property, ideologies, aesthetics, equipment and spaces.

What drives you in your profession?

We do everything ourselves. We founded ZUHAUSE two years ago and got access to a large temporary antikraak space through the Groningen city council, to use for artistic purposes. If you ask us, the city is well aware at this point that they can expect something crazy. In a short period of time, we built a dance hall, an underground bar where we organize experimental parties, a tattoo studio, three artist-in-residence lodgings and our own music studio, where I recently recorded my debut album. Last year we started a new project, ‘Eliën’. Away from home, this time. We organized a crowdfunding campaign, bought a camper, converted it together into ‘ZUHAUSE on wheels’ and traveled all over Europe for three months. The results will be released in 2020: an exclusive documentary by Davey about our exciting ‘search for humanity’ as well as my album and live concert under the artist name ‘Eliën’.

Who or what is your biggest source of inspiration?

ZUHAUSE is inspired by a constant exchange with other international makers. For each of our projects, we collaborate with new innovative artists. Other than that, we like to be inspired by:

 • My sweetest dog Antonio (the real boss of ZUHAUSE)
 • A good campfire out in nature
 • Sustainability and the new ways of living it presents (starting in 2020 we’ll all be living in our own buses, #vanlife)
 • Gangsterrappers who conquer the world (we want to follow their example)
 • A good glass of wine in old smoky bars.
Berlin – watch here

What is your vision on entrepreneurship within the arts?

You really have to know what you want and have the courage to go for it. Then you’ll find out that a lot of things are possible. At least, that’s how we’ve experienced it so far. Other than that, you have to be prepared to do a lot of other work besides your craft: administrative chores, answering a thousand(!) e-mails, writing applications for subsidies and staying up-to-date with your profession and network.

How did you start with ZUHAUSE?

Davey and I used to work at Club Guy and Roni. Davey as a dancer and me as a composer and vocalist for a project by the ‘Poetic Disasters Club’. Our passion to create our own things was growing by the day, especially as it related to interdisciplinary art. One day, Davey suddenly said: shouldn’t we create a network and collective for interdisciplinary arts, here up north?

So I opened my laptop and started writing.

Two days later we called Grey and Mirjam. They said: “sounds great, we’re in” and moved to Groningen a month later. Vivian came back from Indonesia, where she was working as a marketeer, a year later and joined us right away. ZUHAUSE was born. I think it was only possible because we’re such close friends.

What challenges have you faced and how did you address them?

When we started with ZUHAUSE, we jumped right off the deep end. We knew each other very well as friends, but not all of us had worked with everyone else very much. It took a while to find a suitable division of roles within the foundation, especially since we grew bigger and more successful so rapidly. Our meetings in the beginning took forever; there was way too much on the agenda and there were simply too many tasks for such a small group to handle. And of course money is always a problem in this field. If you start a business within the arts, the financial shortage is sometimes painfully clear. Fortunately, we’ve been strong and loyal towards each other and Vivian joined forces with us at the exact right time. She takes care of all the production matters now and that has really helped ZUHAUSE!

What is your vision of the future? Where do you want to be in five years?

We hope to travel around the world with (among other things) our new project Eliën, and for an agency to support me as a pop artist; for Davey’s documentary to be on Netflix; for Mirjam’s interactive installation to win the Dutch Design Awards; and for Grey and Vivian to provide us with technical and production support here in ZUHAUSE’s little yellow camper. And as we do all that, to keep enjoying that delightful campfire in nature, in the company of Antonio and a good glass of wine. We like to think, dream and act big. Maybe because we hope that’s how visions become realities.

What do you think is a real ‘Must Do’ for every artist?

Everyone in ZUHAUSE has a different view on this. But we do all collectively agree on a few exceptional things in the world:

 • Peeping Tom’s show “Vader”
 • The book “Feuchtgebiete” by Charlotte Roche
 • The “Sleep No More” performance in New York
 • The Aardehuis community in Olst
 • Rootlessroot’s “Fighting monkey”
 • and Nina Hagen’s live version of “My Way” from 1978

Follow ZUHAUSE at:

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *