Ondernemer van de Maand: Melanie en Niek

For English see below*

Melanie Kranenburg (22) en Niek van Ooijen (23) zijn afgelopen jaar afgestudeerd aan de opleiding Comic Design aan ArtEZ Zwolle. Ze zijn voornamelijk werkzaam als (strip)tekenaar en illustrator. Het gezamenlijk afstudeerproject van Niek en Melanie is de graphic novel ‘Naasten’, over mantelzorg in de laatste levensfase. Dit boek hebben ze gemaakt in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen en onderzoekster Maaike Haan.

Hoe is jullie samenwerking gestart?

Wij troffen elkaar op de vooropleiding van ArtEZ en hadden vrijwel meteen een klik. Sindsdien zijn we altijd met elkaar opgetrokken op en buiten de opleiding én deden we veel schoolopdrachten of projecten samen wanneer dat kon. De kracht in onze samenwerking zit hem in het feit dat we elkaar eigenlijk heel erg vrijlaten. We doen ieder ons eigen ding, maar kunnen toch op een soort eenheid creëren in ons werk. Dit komt doordat we artistiek gezien heel erg op een lijn zitten.

‘Naasten’ in de boekwinkel

Wat drijft jullie in jullie vak?

We willen allebei heel graag tekenen en vertellen. En dan het liefst iets creëren dat bijdraagt aan de maatschappij. Het is mooi als je mensen iets kunt bijbrengen/leren of zelfs kunt ontroeren. We willen laten zien dat strips meer zijn dan allemaal maar avonturenverhalen. Strips kunnen ook diepgang hebben, kunnen een serieus medium zijn en op vele verschillende manieren worden toegepast en ingezet.

Wie of wat is jullie grote inspiratiebron?

Alles om je heen inspireert op een bepaalde manier. Wij zijn allebei dol op natuur en dieren en je ziet dan ook bijvoorbeeld veel bomen terug in ons boek. Als je het hebt over een specifieke tekenaar/kunstenaar, dan kunnen we beiden niet echt één persoon aanwijzen. We kijken en lezen veel en dat wat we om ons heen zien, nemen we in ons op en dat komt in zekere mate ook weer terug in ons werk.

Interview met Maaike

Wat is jullie visie op ondernemerschap binnen de kunsten?

Het is niet eenvoudig om na de academie meteen een goed inkomen te hebben als kunstenaar. Wat voor jezelf belangrijk is om te weten: Wat is mijn ‘eigen ding’ en op wat voor manier kan ik dit inzetten? Past dit bij een bepaalde doelgroep? Voor een bepaald platform? Het is dus belangrijk dat je weet waar je krachten liggen en dat je een manier vindt waarop je die kunt verkopen.

Hoe hebben jullie het boek ‘Naasten’ op de markt gezet?

Het was in eerste instantie niet per se de bedoeling dat ons boek uitgegeven zou worden, maar wij zijn toch zo brutaal geweest om naar een uitgeverij toe te gaan. Wij hebben ons werk laten zien aan Vlaamse uitgeverij Oogachtend en zij waren vrijwel meteen geïnteresseerd. We hebben veel winkels, festivals, kranten en bladen benaderd om het boek zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. Nu staan er veel presentaties en signeersessies op de planning.
We krijgen hulp van een persvoorlichter van het Radboudumc, maar tegenwoordig doen we ook heel veel zelf, plegen telefoontjes en sturen diverse mailtjes rond. Ook proberen we op social media mensen op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn.  

Voor het boek krijgen we royalties, maar dat is over het algemeen niet zoveel geld. We proberen ernaast wat andere opdrachten te doen/ presentaties te houden. We zien het boek heel erg als een ingang en/of visitekaartje voor opdrachtgevers. We gebruiken het om onszelf op de markt te zetten.

Een getekende spread uit het boek, getekend door Niek

Waar zijn jullie tegenaan gelopen en hoe hebben jullie dat opgelost?

Je moet assertief zijn. Toen we ons portfolio hadden achtergelaten bij uitgeverij Oogachtend hebben we vrij snel weer gebeld om te vragen of ze het al bekeken hadden. Hierdoor werd er vaart gezet achter het hele proces. Ervan uit gaan dat dingen vanzelf wel goed komen, is, wat ons betreft, niet altijd de juiste instelling, haha.

Vers afgestudeerd!

Wat is jullie toekomstvisie? Waar willen jullie staan over vijf jaar?

We hopen dan rond te kunnen komen als zelfstandig striptekenaar/ illustrator. Een heel duidelijke toekomstvisie is er nog niet, we laten het ook nog een beetje op ons afkomen. Er zijn wel een hoop plannetjes en ideetjes en beginnetjes aan nieuwe projecten, maar nog niks erg concreets. Misschien dat we hier op een later moment meer over kunnen gaan vertellen.

Wat is volgens jullie een echte ‘Must Have, See or Do’ voor elke kunstenaar / artiest?

Door tijdens het afstuderen met een echte opdrachtgever samen te werken, hebben we heel veel geleerd over wat ons te wachten stond na de academie. We kunnen het iedereen aanbevelen zoveel mogelijk bezig te zijn met opdrachten naast je opleiding en zoveel mogelijk aan te pakken wat de opleiding aanbiedt op het gebied van festivals, evenementen, borrels en projecten. Het is super nuttig om ook tijdens je studie al een beetje met de beroepspraktijk bezig te zijn. Hierdoor leer je veel over professionalisering, bouw je een netwerk op en zal je na de opleiding ook makkelijker aan werk komen.

Signeren ‘Naasten’ door Melanie

Volg Melanie en Niek op:


English

ENTREPRENEUR OF THE MONTH: MELANIE EN NIEK

Melanie Kranenburg (22) and Niek van Ooijen (23) graduated last year from the Comic Design program at ArtEZ Zwolle. They now work (mostly) as comic artists and illustrators. Their joint graduation project is the graphic novel Naasten [Loved ones], about caretaking at the end of life. They worked on this book in collaboration with the Radboudumc in Nijmegen and researcher Maaike Haan.

How did your collaboration start?

We met in the training program for ArtEZ and got along basically right away. Since then, we’ve always hung out in and outside the program, and we collaborated on school assignments or projects whenever possible. The strength of our collaboration is that we’re able to give each other a lot of freedom. We can both do our own thing, but still achieve a unity in our work. This is possible because we’re on the same page artistically.

‘Naasten’ in a book store

What drives you in your profession?

We both want to draw and tell stories. And ideally create something that contributes to society. It’s a beautiful thing when you can teach people something or even stir their hearts. We want to show that comics are more than just adventure stories. They can have real depth, comics can be a serious medium with many different applications and uses.

Who or what is your biggest source of inspiration?

Everything around you can be inspiring in some way. We both love nature and animals, so for instance you’ll find a lot of trees in our book. But if you’re asking for one specific artist, we wouldn’t be able to point one out. We read and look around a lot, and all that we see around us is absorbed and expressed to some degree in our work.

Interview with Maaike

What is your vision on entrepreneurship within the arts?

It’s not easy to have a decent income as an artist right after graduating. There are some things you need to figure out for yourself. What is “my thing” and how can I use this to my advantage? Does it suit a particular audience or a specific platform? It’s important that you find your strengths and a way to sell them.

How did you start marketing your book?

It wasn’t really our initial intention for the book to be published, but we were bold enough to go see a publisher anyway. We showed our work to the Flemish publisher Oogachtend and they were interested almost immediately. Then we approached a lot of shops, festivals, newspapers and magazines to raise attention for our book. And now we’ve planned various book presentations and signing sessions. We got a lot of help from the press officer at Radboudumc, but at this point we’re also doing our share of the work, making phone calls and sending various e-mails. In addition, we try to keep people informed about our projects through social media.

For the book, we get some royalties but it generally doesn’t amount to much. We try to do some other commissions and presentations. We see the book very much like a way to get our foot in the door and/or a business card to our clients. We’re using it to market ourselves.

An illustrated spread from the book, by Niek

What challenges have you faced and how did you address them?

You have to be really assertive. When we’d left our portfolio with Oogachtend, we had to call them again to ask them if they’d had time to take a look yet. This really speeded up the process. Just sitting back and assuming things will work themselves out is, as far as we’re concerned, not always a helpful approach, haha.

Fresh graduates!

What is your vision of the future? Where do you want to be in five years?

We hope that by then we’ll be able to make ends meet as independent comic artists and illustrators. We don’t really have a very clear vision of the future, we’ll see how it goes. We’ve got a lot of little plans and ideas and early stages of new projects, but nothing very concrete. Maybe we’ll be able to tell you more about this later.

What do you think is a real ‘Must Have, See or Do’ for every artist?

By working with a real client for our graduation project, we learned a lot about what would await us after the Academy. We would advise everyone to take on commissions alongside your program, and to make use of anything your school can offer concerning festivals, events, networking meets and projects. It’s super useful to explore professional practice during your student years. It teaches you a lot about professionalization, you’ll build a network and it will be easier to find work after graduating.

Signing ‘Naasten’ by Melanie

Follow Melanie and Niek at:

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *