REINIER POSTMA– HUISBLOGGER UPDATE 2

Debat: Kunst in de openbare ruimte zoekt toekomst

for English see below*

bezig blijven

Het is een half jaar geleden dat ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie. De eerste periode voelde nog als een zomervakantie waar geen einde aan kwam. Lekker op vakantie, geen verplichtingen, geen deadlines, even niet presteren, gewoon even genieten van niets. Dit gevoel is inmiddels weg. Dit chille vakantiegevoel is overgegaan in een wereld vol vragen en zorgen. Hoe kom ik rond zonder studiefinanciering? Hoe moet ik mijn geld verdienen om te overleven? Hoe kan ik doorgaan in waar ik voor heb geleerd? En hoe verdien ik daar mijn geld mee?

Mijn doel is om een onderneming te beginnen waarbij ik sociale en maatschappelijke projecten kan uitvoeren. Maar hoe ik hier mijn geld mee ga verdienen ben ik nog niet over uit.  Als je kunstschilder bent, verdien je een som geld zodra je schilderij wordt gekocht. Maar mijn projecten resulteren over het algemeen niet in iets wat je boven je bank zult hangen. Betekent dit dat ik afhankelijk ben van subsidies, of zouden er ook andere manieren kunnen zijn om financiering te regelen voor mijn projecten?

Ik sprak kunstenaar Domenique Himmelsbach de Vries na de opnames van het programma ‘Kunst is lang’. In dit programma vertelde hij over zijn projecten die hij zelf formuleert als ‘ sociaal artistiek maatwerk’. Dit zijn vaak projecten waarbij het vooral draait om de maatschappelijke impact. Hij noemde dat het soms lastig is om subsidie voor zijn projecten te krijgen. Omdat ik hier nog geen ervaring mee heb, vroeg ik hem om advies. Hij gaf de tip om vooral veel te blijven maken, ook al levert het in eerste instantie geen geld op. ‘Het is belangrijk dat je bezig blijft en ervoor zorgt dat mensen op de hoogte zijn van wat je aan het doen bent’. Omdat hij zichtbaar blijft vragen mensen hem vaak om lezingen te geven over zijn projecten, waar hij wel geld voor ontvangt.

Dus dat ga ik komende tijd doen: bezig blijven. Ik houd mijn kosten laag. Ik woon antikraak in Rotterdam Zuid en kocht een vouwfiets om reiskosten te besparen. Door mijn lage vaste lasten kan ik rondkomen van 2 dagen per week werken bij een bijbaan en zo houd ik genoeg tijd en energie over om mij bezig te houden met het opzetten van mijn eigen onderneming.

Om goed productief ‘bezig te blijven’ ben ik bezig met de bouw van een werkruimte in een grote oude loods. Dat werken vanaf de keukentafel was voor mij niet inspirerend en leidde me af. Ik hoop dat deze werkruimte mijn productiviteit verhoogd, inspirerend werkt en mij interessante samenwerkingen met andere gebruikers van de loods oplevert.

In mijn vorige blog heb ik verteld over ‘Creative Tinkers’, en de sociale artistieke projecten die ik hiervoor ga uitvoeren. In januari zullen we met deze projecten gaan beginnen. We gaan opzoek naar partijen die tegen problemen aanlopen op maatschappelijk gebied en zullen samen met de leden van ‘Creative Tinkers’ door te experimenteren in het veld hier ‘creatieve’ oplossingen voor bedenken. Op deze manieren werken we aan een portfolio, doen we nieuwe inzichten op en creëren we een beweging.

Ook heb ik het de vorige keer uitgebreid gehad over mijn afstudeerproject ‘Alles voor de kunst!’ Het project waarbij ik aan de hand van vijf acties rondom vijf publieke kunstwerken in Enschede onze omgang met kunst in de publieke ruimte onder de aandacht bracht. In november werd er bij Motel Spatie in Arnhem een debat over de toekomst van kunst in de openbare ruimte georganiseerd en natuurlijk was ik hierbij! 

Debat: Kunst in de openbare ruimte zoekt toekomst

Het debat was voor mij een bevestiging om door te gaan met mijn afstudeerproject en het niet alleen bij de publieke kunstwerken in Enschede te laten. Tenslotte heet het project ‘Alles voor de kunst!’ en niet ‘Een beetje voor de kunst!’. De bijeenkomst in Motel Spatie leverde een aantal handvaten op voor de toekomst van kunst in de openbare ruimte.
Één hiervan is dat we het voor elkaar moeten krijgen dat mensen zich meer eigenaar voelen van de openbare ruimte en hiervoor zorg willen dragen. Dit vind ik een mooi uitgangspunt om mijn project mee te vervolgen. Om hiermee te kunnen beginnen heb ik echter wel financiering nodig, daarom ga ik fondsen aanschrijven. Iets wat ik nog nooit gedaan heb en niet op school heb geleerd. Gelukkig ken ik mensen in mijn omgeving die mij hierbij kunnen helpen en hoop dat ik in de volgende blog goed nieuws hierover kan vertellen. 


* English

keep busy

It’s six months ago now that I graduated from the Academy. At first, it felt like an endless summer break: going on holiday, no obligations, no deadlines, no pressure to perform, just freedom to enjoy doing nothing at all. By now, that feeling has gone. The relaxed holiday mood has morphed into a world of questions and worries. How do I make ends meet without student loans? How do I make the money I need to survive? How can I continue doing what I’ve trained to do, and earn a living in the process?

My goal is to start a business that realizes social and community-focused projects. But I haven’t quite figured out how I can make a living doing so. If you’re a painter, you’ll earn a sum of money the moment your paintings are purchased. But my projects don’t tend to result in products that can be displayed above your sofa. Does that mean I have to depend on subsidies and grants, or might there be other ways to get financing for my projects?

I spoke to artist Domenique Himmelsbach de Vries after the recordings for his show ‘Kunst is lang’ [Art is long]. In this program, he tells us about his projects which he describes as ‘social-artistic engineering.’ His projects are often concerned with social impact. He mentioned the difficulty involved with getting subsidies for his work. Because I don’t have any experience with this, I decided to ask him for advice. His tip was to keep making work, even if it doesn’t initially pay anything. “It’s important to keep busy and to make sure people are aware of what you’re up to,” he said. By remaining visible in the public eye, he often gets people to ask him for lectures and presentations about his projects, for which he does receive compensation.

So that’s what I’m going to do for now: keep busy. I keep my costs low. I live in temporary anti-squat housing in Rotterdam South and bought a folding bike to save on travel costs. My low expenses allow me to get by with a part-time job for two days a week, and so I have enough time and energy left to invest in setting up my own business.

To ‘keep busy’ in a productive way, I’m currently building my workspace in an old industrial loft. Working at the kitchen table wasn’t inspiring to me and provided too many distractions. I hope this new workspace will enhance my productivity, inspire me and result in interesting collaborations with the other users of the loft. 

In my last blog I wrote about ‘Creative Tinkers’ and the social artistic projects I’ll be working on as a part of this collective. These projects will be starting in January. We’ll be looking for clients who face various social challenges and the members of Creative Tinkers will experiment in the field to develop ‘creative’ solutions. This way, we’ll work on a portfolio, collect new insights and build a movement.

I also wrote extensively about my graduation project ‘Alles voor de kunst!’ [Everything for art!]: the project with which I raised attention to our relationship to art in public space, using interventions centered on five public artworks in Enschede. In November, there was a debate about the future of art in public space at Motel Spatie in Arnhem and of course I was there! 

Debat: Kunst in de openbare ruimte zoekt toekomst

The debate reaffirmed my commitment to my graduation project and my decision not to restrict myself to public art in Enschede. After all, the project is called Everything for art! and not A little bit for art! The gathering in Motel Spatie gave me some new clarity on the future of art in public space. One thing I realized is that we have to ensure that people feel more ownership of public space and are prepared to take care of it together. I think that’s a great starting point for the continuation of my project. But to get started, I’ll need funding, so I’m going to apply for grants. That’s something I’ve never done before and something I didn’t learn at the Academy. Fortunately, I know people in my direct environment who can help me and I hope I can share some good news with you in my next blog.

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *