Ondernemer van de Maand: Reinout Scheepers

For English see below*

Reinout Scheepers studeerde in 2019 af als Crossmedia Designer aan ArtEZ in Enschede. Wat die titel nou precies inhoudt weet hij zelf eigenlijk ook niet. Maar met een passie voor techniek en een interesse voor alles wat/dat licht geeft ontwerpt hij installaties en interactieve ervaringen. Voor zijn afstudeerwerk bouwde hij een gigantische lichtcilinder waarbij 6.000 lampjes een spectaculaire 360-graden audiovisuele ervaring geven.

Wat drijft jou in je vak?

Ik geef mensen graag iets waar ze niet om hebben gevraagd. Mijn interesse ligt voornamelijk in immersieve en interactieve installaties. Soms is het fijn om de realiteit achter je te laten en op te gaan in een andere wereld. Doormiddel van geluid, licht en geur kan ik iemands gevoel beïnvloeden. Ook speel ik graag met contrasten, bijvoorbeeld het verschil tussen een overdosis aan licht en absolute duisternis. Mijn werk heeft altijd een begin en een eind, op die manier is het vaak beter te verwerken. Ik geef mensen daarbij graag een unieke, complete ervaring. Daarom heb ik te term ‘Experience Designer’ maar toegeëigend. Alles begint tenslotte bij ervaren.  

Circulux detail

Ik ben altijd op zoek naar een fout in het systeem, om vervolgens te testen hoe ver ik kan gaan. Zo verkocht ik de advertentieruimte die we van school kregen om ons afstudeerwerk te promoten aan de lokale Turkse supermarkt in ruil voor wat boodschappen. En schreef ik een script voor de veilingwebsite eBay. Die automatisch een bod plaatste zolang het lager was dan 10 cent en gratis werd verzonden. Na 30 minuten had ik meer dan 100 veilingen gewonnen die in de weken daarna stuk voor stuk op de mat vielen. Alle pakketjes waren samen nog geen 7 euro inclusief verzendkosten.

Advertentie Turske Supermarkt

Wat is jouw visie op ondernemerschap binnen de kunsten?

Het is altijd lastig om de juiste balans te vinden tussen ´kunstenaar´ en ondernemer. Je wilt als designer de absolute creatieve vrijheid hebben om je visie te realiseren. Helaas valt bij mij ook de huurrekening maandelijks op de mat en moet daarom wat water bij de wijn doen. Ik heb het geluk dat mijn werk visueel aantrekkelijk is, mensen willen het graag ervaren en delen dit vervolgens met anderen. Iedereen mag mijn werk interpreteren op zijn of haar eigen manier, er is geen goed of fout. Wel is het lastig om zoiets om te zetten naar een winstgevende ‘onderneming’. Ik zou graag een nieuw, groot project willen beginnen maar het is nog altijd lastig om de juiste fondsen hiervoor te vinden. Bovendien is ondernemen een vak apart, dat kost tijd en een hele boel moeite.

Wat is Circulux?

Circulux is een immersieve hyper-reality ervaring waarbij de mogelijkheden van licht als materiaal onderzocht worden. Ik wilde voor mijn afstudeerwerk graag werken met licht, heel veel licht. Met behulp van een lasercutter zijn dunne kunststof vellen in een rasterpatroon gesneden waar ik computergestuurde LEDs (pixels) heb geplaatst. Door de flexibiliteit is het mogelijk om zowel geometrische als organische sculpturen te maken, in het geval van Circulux een cilinder. De lampjes zitten aan de binnenkant van de cilindervormige installatie maar omdat de lichtmatten deels transparant zijn kan je er doorheen kijken en is het lichteffect van twee kanten zichtbaar. Een audiotrack die gesynchroniseerd is met de lichteffecten zorgen voor een intense ervaring. Het effect wordt beschreven als een combinatie tussen augmented-reality en een oude arcade automaat.

Toeschouwers die aan de buitenkant staan zien de mensen in de cilinder, ze zitten gevangen in een kooi van licht. Door het tegenlicht kan je vanuit de binnenkant van de installatie niet meer naar buiten kijken. Het mooie van deze installatie is dat je het samen kan ervaren. Je mag rondlopen, zitten of zelfs liggen. Aangezien de lichtmatten modulair zijn kan ik in de toekomst experimenteren met andere vormen en opstellingen. Circulux is slechts een voorbeeld van eindeloze mogelijkheden.

Waar ben je tegenaan gelopen en hoe heb je dat opgelost?

Wanneer je met techniek werkt loop je altijd tegen problemen aan. Ik had bijvoorbeeld zelf beperkte kennis van de LED-chips waar ik mee werkte tijdens mijn afstuderen. Voornamelijk de Chinese aansturing en software waren echt een kriem. Wanneer ik de Alibaba verkoper om hulp vroeg omdat ik de controller niet aan de gang kreeg antwoorde hij altijd “sorry, we do not know we only sell”. Gelukkig is het internet niet alleen een plek voor kattenfilmpjes en kwam ik via een aantal fora tot een oplossing.

Circulux

Ook zijn deadlines altijd een issue, dat hoef ik geen designer uit te leggen. Ik wist dat dit project te groot zou zijn om in een paar maanden te volbrengen. Maar aangezien ik per se wilde afstuderen met iets groots durfde ik die gok wel te nemen. Jarenlang heeft de kunstacademie mij de ruimte gegeven om fouten te maken. Toch voelt zo’n afstudeerwerk dan als iets ‘echts’ en was falen dus geen optie. Een half uur voor mij examen ontstond er kortsluiting waardoor de hele installatie er mee stopte. Op dat moment had ik spijt dat ik niet met schilderijen ging afstuderen (of iets anders minder technisch). Net op tijd lukte het om een nieuwe voeding te installeren, dat was pas een opluchting.

Merk je dat de waardering van mensen, een plek op de Dutch Design Week en nominaties voor verschillende prijzen je iets oplevert?

Het is ontzettend fijn om erkenning te krijgen voor je harde werken. Je hebt dan het gevoel dat het niet allemaal enkel voor een “voldoende” op je examen is geweest. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en mensen reageren daar positief op.

Circulux

Wel is het lastig om de volgende stap te zetten. Alle expo’s zijn leuk om te doen maar kosten vaak meer dan ze opleveren. Als designer wil je zoveel mogelijk exposure, helemaal net na je afstuderen natuurlijk. Maar hoe je daar mee om moet gaan heeft niemand mij verteld. Goede afspraken maken met de plek waar je exposeert is essentieel, je doet jezelf al snel tekort. Zaken als transportkosten, accommodatie en verzekeringen komen iedere expo weer terug.

Vooral de Dutch Design Week was heftig. Ik begon me al snel een medewerker van de Efteling te voelen omdat de installatie begeleiding nodig heeft. De reacties waren divers en iedereen had een andere kijk op mijn werk, dat vind ik geweldig. Na een tijdje kwam ik mijn werk overal tegen, in tv-reclames, op nieuwssites en zelfs op Tinder. Al moet ik zeggen dat ik stiekem het meest trots ben op de Circulux cameo in ‘Man Bijt Hond’. Momenteel staat de installatie in Friesland op een media art expositie. Hierna presenteer ik Circulux nog op twee andere plekken, daarna is het mooi geweest. Ik wil niet te lang blijven hangen in mijn afstudeerproject en mijn blik op iets nieuws richten.

Reinout Scheepers voor Circulux

Wat is jouw toekomstvisie? Waar wil je staan over vijf jaar?

Ik hoop dat ik kan blijven doen wat ik leuk vind, of dat realistisch is moet nog blijken. Toen ik 4 jaar geleden bij ArtEZ begon had ik ook geen flauw idee dat ik op de Dutch Design Week zou staan of genomineerd zou worden op het Nederlands Film Festival. Waar ik over 5 jaar sta? Geen idee. Sterker nog, ik wil het niet eens weten. Het onbekende is een inspiratiebron voor mij en het feit dat ik jaren van alles heb kunnen uitproberen voelde als een ware luxe. Nu wordt het tijd voor meer focus op licht er experience design. Ik wil mensen een unieke ervaringen bieden waarbij je de realiteit even mag vergeten.

Wat is volgens jou een echte ‘Must Do’ voor elke kunstenaar / artiest?

Maak duidelijke afspraken met galerieën waar je exposeert en doe daarbij jezelf niet tekort.

Volg Reinout op:

reinoutscheepers.nl
Instagram


English

Entrepreneur of the Month: Reinout Scheepers

Reinout Scheepers graduated in 2019 as a Crossmedia Designer from ArtEZ in Enschede. What exactly that title encompasses isn’t quite clear to him either. But with his passion for technology and his interest in all things luminous, he designs installations and interactive experiences. For his graduation piece, he built a giant light cylinder that presents a spectacular 360-degrees audiovisual experience with 6.000 lights.

What drives you in your profession?

I like to give people something they didn’t ask for. My interest primarily lies with immersive and interactive installations. It can be great to leave reality behind and become part of another world. Using sound, light and scent, I can influence a person’s sensations. I also like to play with contrasts, like the difference between an overdose of light and complete darkness. My work always has a clear beginning and end, which makes it easier to process. I want to give people a unique and complete experience. That’s why I appropriated the title of Experience Designer. After all, everything starts with experience.

Circulux detail

I’m always looking for errors in the system enabling me to test the limits. For instance, when the Academy gave us advertising space to promote our graduation work, I sold it to the local Turkish supermarket in exchange for some groceries. I also wrote a script for the auction site eBay, which automatically bids when the price is lower than 10 cents and shipping is free. After thirty minutes I’d won more than 100 auctions, which were delivered to me one by one over the next few weeks. All of them together cost me less than 7 euros, including shipping.

Ad for Turkish supermarket

What is your vision on entrepreneurship within the arts?

It’s always tricky to find the right balance between ‘artist’ and entrepreneur. As a designer, you want absolute creative freedom to realize your vision. Unfortunately I also have rent to account for and I have to make compromises. I am lucky that my work is visually attractive; people like to experience it and share it with others. Everyone can interpret my work in their own way, there is no right or wrong to me. But it is hard to turn that vision into a profitable ‘business’. I would love to start a big new project, but it’s as difficult as ever to find the right funding for it. And entrepreneurship is a profession in its own right, which takes time and a lot of effort.

What is Circulux?

Circulux is an immersive hyperreality experience which explores the potential of light as a material. I wanted to work with light – a lot of light – for my graduation work. Using a laser cutter, I cut thin plastic sheets in a grid pattern, on which I placed computer-controlled LEDs (pixels). The flexibility of the sheets allows for both geometric and organic sculptures, in Circulux’ case a cylinder. The LEDs are on the inside of the cylindrical installation, but because the light mats are partially transparent, you can look through the sculpture and the light effects are visible from both sides. An audio track synchronized with the light effects delivers an intense experience. The effect can be described as the combination of augmented reality and an old arcade machine.

Viewers on the outside of the work can see the people inside the cylinder; they are trapped in a cage of light. The backlighting prevents you from looking out once you’re inside the installation. The joy of the installation is that you can experience it together; you’re free to walk around, sit or even lie down. Because the light mats are modular, I can experiment in the future with other shapes and setups. Circulux is just one example of the endless possibilities.

What challenges have you faced and how did you address them?

When you’re working with technology, you’re always going to run into problems. For example, I had pretty limited understanding of the LED chips that I used for my graduation work. The Chinese controller and software were a real pain. When I asked the Alibaba seller for help because I couldn’t get the controller to function, he would just tell me “sorry, we do not know we only sell.” Fortunately, the internet is more than a hub for cat videos and I was able to find a solution on some forums.

Circulux

Then there are deadlines – which are always an issue, and I don’t have to explain that to any designer. I knew the project might be too big to realize it in a few months. But because my mind was set on graduating with something impressive, I was ready to take that gamble. At the Academy, you always have space to make mistakes. But that graduation project feels like the real thing and failing was not an option. Thirty minutes before my exam, the whole installation short-circuited and stopped working. In that moment I was pretty sorry that I wasn’t graduating with a painting or something more analog. Fortunately, I was able to install a new power supply last minute, which was a massive relief.

Do you feel like the recognition you’ve gotten – like an entry in the Dutch Design Week and nominations for various awards – is helpful to you?

It’s great to get recognition for your hard work. It makes me feel like it wasn’t all just for a passing grade in my exam. I do what I like, and people respond positively to that.

Circulux

It does remain difficult to take a next step. Shows are fun to do, but often cost more than they pay. As a designer, of course you want to maximize exposure, especially right after graduating. But nobody explained to me exactly how to go about it. Negotiating good and clear agreements with the space where you’re exhibiting your work is essential; it’s easy to sell yourself short. Costs like transport, accommodation and insurance have to be taken care of for every show.

The Dutch Design Week was especially intense. I soon started to feel like an employee of the Efteling [theme park] because I had to supervise every installation. The audience responses were really diverse and everyone had a different view of my work, which I loved. After a while, I ran into my own work everywhere: in TV commercials, on news websites and even on Tinder. Although I have to say I’m most proud of the Circulux cameo in ‘Man Bijt Hond’. The installation is currently in Friesland for a media art exhibition. After that, I’ll present it in two more places and that will be the end of it. I don’t want to work on my graduation project forever. It’s time to direct my attention to something new.

Reinout Scheepers in front of Circulux

What is your vision of the future? Where do you want to be in five years?

I hope I can continue to do the things I like. Whether that’s realistic, we’ll have to see. When I started at ArtEZ four years ago, I had no idea I would be part of the Dutch Design Week or get nominated at the Dutch Film Festival. Where I’ll be in five years? No idea. I don’t even want to know. The unknown is a source of inspiration for me, and the fact that I could try all sorts of things for years felt like a true luxury. Now it’s time for more focus on light and experience design. I want to offer people unique experiences that allow them to forget reality for a moment.

What do you think is a real ‘Must Do’ for every artist?

Make clear agreements with any spaces where you show your work and don’t sell yourself short.

Follow Reinout at:

reinoutscheepers.nl
Instagram

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *