Ondernemer van de maand: Tg Signum

For English see below*

Fluisterend licht en schreeuwende handen

Ondernemers van de maand. Wow, wat een eer! Om heel eerlijk te zijn overviel dit ons volledig en werd het goede nieuws ook direct overschaduwd door alle chaos rond het corona-virus. Ook dat is onderdeel van ondernemen. Wij moesten onze voorstellingen annuleren, onze repetities stilleggen en alle betrokken informeren. Nu zitten we thuis, in principe werkeloos, en juist dat is eigenlijk een heel mooie kans om ondernemend te denken.

‘Wij’ zijn dus Fonge Frieling en Stéphanie Kersbergen. Samen zijn wij het artistieke team van tg Signum. Beiden hebben we docent theater gestudeerd, Stéphanie is in 2018 afgestudeerd en Fonge studeert dit jaar af. Tijdens de opleiding kwamen we elkaar eigenlijk toevallig tegen, maar deze toevallige ontmoeting heeft ons wel gebracht waar we nu zijn. Stéphanie ging een voorstelling maken met dove, slechthorende en horende acteurs en zocht daarvoor een regie-assistente. Fonge vond dit interessant en wilde graag meedoen. Deze voorstelling, over de visuele schoonheid van de wereld, speelde 8 keer op Sencity festival. Die dag was het begin van onze verdere samenwerking. We keken elkaar aan en wisten dat dit bijzonder was en waardevol. We moesten hiermee verder.

Nu zitten we thuis, in principe werkeloos, en juist dat is eigenlijk een heel mooie kans om ondernemend te denken.

Onze stijl is visueel, fysiek en kleurrijk. We gebruiken zeker wel taal in onze voorstellingen, maar zullen dit altijd dubbelen of zelfs verdrievoudigen zodat het in gebarentaal, in gesproken taal en soms ook in geschreven taal aangeboden wordt. De wens hierin is om dit niet enkel als een toegankelijkheidsmiddel te zien, maar als essentieel artistiek onderdeel van de voorstellingen. Een letterlijke vertaling is om deze reden niet altijd interessant, we zoeken een meer poëtische vertaling. Zo blijft de tekst ook waardevol als je meer dan één variant kunt begrijpen. Gebarentaal binnen het theater kan zijn als muziek voor de ogen. De Gebarentaal is hierin altijd ons artistieke uitgangspunt. De fysieke poëzie van de bewegende handen, de emotionaliteit van het lichaam en de adem, de overdrachtelijkheid van de beweging. Wij werken daarin met allerlei verschillende middelen en stijlen om de schoonheid van het geheel zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen. Een combinatie van dans, gebarentaal, zang, projecties en poëzie is heel bijzonder en kan het publiek raken en ontroeren. De schoonheid van een intentie volledig fysiek en visueel overbrengen kan overweldigend zijn en de kijker uitdagen tot nieuwe inzichten.

Kijken

Maar hoe kom je dan van één goede voorstelling naar een stichting, samenwerkende partners, festivals, 4 voorstellingen en 29 spelers? Door te dromen, die dromen om te zetten in plannen, bij je plannen mensen te zoeken die je willen helpen en steunen, en door dan kei-hard te werken. Onze droom is vrij duidelijk; wij willen mooie voorstellingen maken met dove en horende acteurs samen, in een combinatie van Gebarentaal en gesproken Nederlands. Toegankelijk voor iedereen. Gelukkig vonden we al snel mensen die ons hierin wilden ondersteunen en een nieuwe plek waar we een voorstelling konden gaan ontwikkelen; Kunstklank Noordwijk. Zij nodigden ons uit als jong talent om een jeugdvoorstelling te maken die 12 keer zou gaan spelen in de zomer van 2018. Dit stelde ons ook voor de keuze of we door wilden werken zoals we deden of wilden professionaliseren en investeren zodat we iets konden gaan opbouwen van langere duur. We kozen voor dat laatste, gingen op zoek naar bestuursleden, schreven ons in bij de KvK en werden officieel een stichting. Al onze dromen kwamen op papier, kregen een datum en werden opgebroken in kleine stapjes zodat ze ook opeens haalbaar werden. En toen gingen we aan de slag.

Asteria

Die eerste voorstelling is nu 3 jaar geleden, en onze stichting bestaat nu net iets meer dan een jaar. We hebben inmiddels vier voorstellingen gemaakt en zijn met de vijfde en zesde bezig. Onze voorstellingen en onze stichting zijn ontstaan vanuit onze passie en een noodzaak die wij zien, horen en voelen. Wij zagen een grote afstand tussen de dovencultuur en de horende cultuur. Wij hoorden verhalen over hoe dove mensen zich niet welkom voelen in het theater omdat het nooit echt voor hen gemaakt is. Daarin voelden wij de oneerlijkheid en ongelijkheid. Maar wij hoorden ook verhalen over jonge mensen met dromen om toch het theater in te gaan. We zagen de schoonheid van gebarentaal, gebarenpoëzie en de dovencultuur. En wij voelden dat deze verbinding bijzonder kon zijn en mensen een nieuwe ervaring kon bieden. Samen met onze acteurs zijn wij altijd op zoek naar hoe we het theater toegankelijk kunnen maken voor iedereen, zowel voor als achter de schermen.

Gebarentaal binnen het theater kan zijn als muziek voor de ogen.

Onze toekomstdroom is om dit uit te bouwen. We willen grotere producties gaan maken waarin dove en slechthorende mensen belangrijke rollen spelen. We willen theater met gebarentaal én gesproken taal maken dat voor zowel dove als horende mensen mooi is om naar te kijken. We willen deze vorm van theater op de kaart zetten in Nederland en we willen ook verbinding leggen met het buitenland waar deze vorm van theater al meer voorkomt. We zijn bezig om ervoor te zorgen dat dit niet alleen ons werk wordt, maar ook dat van onze acteurs. We willen hen een plek bieden waar ze zich kunnen professionaliseren en daarmee ook als professional het werkveld in kunnen gaan. 

Vervormbaar

Op dit moment liggen onze projecten even stil. Het hele land is in de ban van COVID19 en dit is zeker te merken in de culturele sector. Toch is juist dit ook een moment om ondernemend te zijn. Wij gebruiken deze tijd om onze ons netwerk aan te spreken, aanmeldingen te schrijven voor aankomende festivals, videomateriaal te produceren, plannen uit te werken en nieuwe onderzoeken te doen. We mogen ons huis niet uit, maar het internet verbindt ons allen en online kun je heel goed zichtbaar zijn. Momenteel werken we aan videomateriaal dat via de geannuleerde festivals wellicht online gepubliceerd zal worden. Dit is niet enkel een registratie, dit videomateriaal is een nieuw product naast de voorstelling. We werken ook aan illustraties die we ten toon willen gaan stellen. We schrijven teksten voor Spoken/Signed Word performances. We hebben gesprekken over toegankelijkheid van festivals en theaters en theateropleidingen. Juist dit moment van isolatie is een moment om te ondernemen. Je kunt online, en in stilte, heel goed zichtbaar zijn. Wat daar dan weer uit komt zullen we zien als Corona ons weer wat meer werkruimte geeft.

Volg Tg Signum op:

tgsignum.nl
Instagram
Facebook


English

Tg Signum – Entrepreneurs of the month

Whispering light and screaming hands

Entrepreneurs of the month. Wow, what an honor! To be honest, we were totally caught off guard, and the good news was immediately drowned out by the chaos surrounding COVID-19. But that’s also part of entrepreneurship. We had to cancel all our shows, shut down our rehearsals and inform all those involved. Now we’re at home, practically unemployed, and that’s actually a great opportunity to think entrepreneurially. 

‘We’ are Fonge Frieling and Stéphanie Kersbergen. Together we’re the artistic team of tg Signum. Both of us studied Theater in Education, Stéphanie graduated in 2018 and Fonge will graduate this year. We met by coincidence during our program, but that happy accident brought us where we are now. Stéphanie was going to make a show with deaf, hearing-impaired and hearing actors and was looking for a director’s assistant. Fonge was interested and wanted to participate. The performance, about the visual beauty of the world, was staged eight times at Sencity festival. That day was the start of our further collaboration. We looked at each other and knew this was special and valuable. We had to keep going.

Now we’re at home, practically unemployed, and that’s actually a great opportunity to think entrepreneurially. 

Our style is visual, physical and colorful. We use language in our performances, but we’ll always double or even triple it so that it is offered in sign language, spoken language and sometimes also written text. Our desire is not to view this purely as a matter of accessibility, but rather as an essential artistic component of our performances. A literal translation isn’t always interesting for that reason; we prefer to aim for a more poetic translation. That way, the text remains meaningful even if you can understand more than one form of presentation. Sign language within theater can be like music for the eyes; that is always our artistic starting point. The physical poetry of the moving hands, the emotionality of the body and breath, the conveyance of movement. We work with a range of means and styles to do justice to the beauty of the whole. A combination of dance, sign language, song, projections and poetry is extraordinary and capable of powerfully moving an audience. It can be overwhelming to communicate the beauty of an intention fully by physical and visual means, and this can confront the viewer with new insights.

Hands

But how do you go from one good show to a foundation, collaborating partners, festivals, festivals, four performances and 29 actors? By dreaming, turning dreams into plans, finding people who want to help you and support you, and then working until you drop. Our dream is pretty clear: we want to make beautiful performances that put deaf and hearing actors together, using a combination of sign language and spoken Dutch. Accessible to everyone. Fortunately, we quickly found people who wanted to help us and a new place to develop a show: Kunstklank Noordwijk. They invited us, as young talents, to develop a performance for young people that would stage twelve times in the summer of 2018. That also put us on the spot – we had to decide whether we wanted to keep working as we did or professionalize and invest so that we could build something lasting. We chose the latter, started looking for board members, registered at the Chamber of Commerce and became an official foundation. All our dreams were put on paper, were stamped with dates and deadlines, and were split up into tiny pieces to make them achievable. And then we got to work.

Asteria

That first performance is three years ago now, and our foundation just celebrated its first anniversary. We’ve made four performances so far and are working on our fifth and sixth. Our shows and our foundations grew out of our passion and an urgency we see, hear and feel. We observed the massive distance between deaf culture and hearing culture. We spoke to deaf people who told us they didn’t feel welcome in a theater because nothing is ever really made for them. We felt the unfairness and the inequality in that. But we also heard stories of young people who dreamt about making theater anyway. And we saw the beauty of sign language, sign poetry, and deaf culture. We felt that we could make special connections that would offer a new experience to people. Together with our actors, we’re always looking for ways to make theater accessible to everyone, both on stage and back-stage.

We saw the beauty of sign language, sign poetry, and deaf culture. We felt that we could make special connections that would offer a new experience to people.

Our dream for the future is to keep expanding on this. We want to make bigger productions in which deaf and hearing-impaired people play important roles. We want to make theater with sign language andspoken language, theater that is enjoyable to watch for both deaf and hearing audiences. We want to put that kind of theater on the map in the Netherlands and to make connections abroad, where this type of theater is more established. We’re trying to ensure that this isn’t just our work, but also that of our actors. We want to offer them a place where they can professionalize, to enable them to join the industry as professionals.

Deformable

Right now, our projects are shut down for a while. The entire country is under the spell of COVID-19 and that’s definitely noticeable in the cultural sector. Still, this is a moment to be entrepreneurial. We’re using the time to network, to send in proposals for upcoming festivals, to produce video material, work out new plans and do research. We can’t leave the house, but the internet connects us all and you can be very visible online. We’re currently working on video material that might be published online by the cancelled festivals. That’s not just documentation – it’s a new product to accompany the performance. We’re writing texts for Spoken/Signed Word performances. We have conversations about the accessibility of festivals and theaters and theater education programs. This moment of isolation is a great moment to work. It’s very possible to be visible online and in silence. What emerges from that remains to be seen when the virus gives us a little more space with which to work.

Follow Tg Signum at:

tgsignum.nl
Instagram
Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *