REINIER POSTMA– HUISBLOGGER UPDATE 4

for English see below*

Sinds ik ben afgestudeerd staat alles in het teken van ‘vooruitgang’. Hoe kom ik zo snel mogelijk aan een betaalde baan binnen mijn vakgebied? Wat moet ik doen om aan nieuwe opdrachten te komen? Hoe zorg ik ervoor dat ik productief blijf en niet stil kom te staan?

Het valt me op dat het in Nederland ’stilstaan’ niet te lang moet duren. Wanneer dit wel het geval is neem je het risico dat mensen denken dat je geen ambitie hebt of lui bent. Hoewel ik bij het behalen van mijn studie mij trots voelde werd dit gevoel al snel ingewisseld voor onrust. Dit gevoel werd gedurende de maanden alleen maar sterker, doordat mensen in mijn omgeving ook bepaalde verwachtingen hadden. Ik kreeg te maken met de bekende vragen zoals: “Heb je al een baan?” of “Wat ga je nu doen?”

Het heeft niet lang geduurd, tot het moment aanbrak dat ik mijn mouwen opstroopte en begon met de bouw aan mijn toekomst. Hard werken, blijven experimenteren en ondanks tegenslagen positief proberen te blijven. Dit was mijn motto. Dit harde werken werd beloond. Mijn agenda stond voor de komende tijd vol gepland. Een tekenproject leiden op een middelbare school, het opzetten van twee kunstroutes en een stage binnen een organisatie die zich bezighoudt met sustainist design om ervaring op te doen met het ontwikkelen van projecten die gemeenschappen versterken.

De bouw aan mijn toekomst ging gestaag, maar door het coronavirus veranderde alles. Al mijn opdrachten werden afgelast. Ook met mijn stage kon ik niet bereiken waarvoor ik aanvankelijk had gesolliciteerd. Ervaring opdoen binnen een inspirerend team, is een stuk lastiger vanuit huis. Dus besloot ik de stage stil te leggen. Kortom, alles wat ik had opgebouwd sinds mijn afstuderen viel als een kaartenhuis in elkaar.

Op zo’n moment zakt de grond even onder je voeten weg, het is een kunst om onder deze omstandigheden nog positief te blijven. Toch is dit denk ik de beste manier om ermee om te gaan. Het positieve is dat de crisis mij de ruimte geeft om zonder schaamte even stil te staan. Een ideaal moment om na te denken wat mijn rol is als ontwerper binnen de maatschappij.

Ik heb nu genoeg tijd om na te denken over vragen waar ik eerst de ruimte niet voor vond. Wat is mijn doel? Waar wil ik over vijf jaar staan? Met wie wil ik in de toekomst samenwerken? Aan wat voor projecten wil ik werken?

De komende periode ga ik gebruik maken van het stilstaan. Door de omstandigheden heb ik ineens veel meer tijd voor het lezen van artikelen en boeken*, daarnaast is er nu een groot aanbod van online lezingen* die ik actief volg en wil ik in contact komen met mensen die mij inspireren. De informatie die ik interessant vind en waar ik enthousiast van word ga ik opschrijven, zodat dit mij later weer kan helpen bij het maken van keuzes.

*Sustainist design Guide
https://www.bol.com/nl/f/sustainist-design-guide/9200000000033711/

*Pakhuis de Zwijger
https://www.facebook.com/pakhuis.dezwijger/?tn=%2CdkC-R&eid=ARBLKOOIR_eI_HJJccKw_GJOHcBk_kQvcIwDPvp3PQv5jry5r_d19tCq6D9-agYqoBg_eWGLdffI4PGc&hc_ref=ARRkEmj6j_5TQv9vBA_OF1XYVa21JxFslgK9zJ5oQq32YHgZPksQYjgJqpHqDp2qht0


* English

Since my graduation, everything has been all about ‘progress’. How do I get a paid job within my field as soon as possible? How do I get new commissions? How do I make sure I stay productive and don’t stand still?

I’ve noticed that in the Netherlands, ‘standing still’ shouldn’t take too long. When that happens, you run the risk that people think you have no ambitions or that you’re lazy. Although I felt proud when I completed my studies, that feeling was quickly replaced by restlessness. And that restlessness got stronger and stronger over the months, because of the expectations of people around me. I had to deal with the usual questions like: “Do you have a job yet?” or “What will you do now?”

It didn’t take long until I rolled up my sleeves and started building my future. Work hard, keep experimenting, and try to stay positive despite setbacks, that was my motto. And the hard work was rewarded: my agenda filled up for the time ahead. I was leading a drawing project at a high school, designing two art routes and doing an internship within an organization focused on sustainist design, all so I could gain experience developing projects that strengthen communities.

My future was on track, but the coronavirus changed everything. All my commissions were cancelled. I couldn’t travel to the internship I had applied to. Acquiring experience in an inspiring team becomes pretty difficult from home. So I decided to pause the internship. In short, everything I had built up after my graduation fell apart like a house of cards.

In a moment like this, you feel like the ground falls out from underneath your feet. It’s an art in itself to stay positive in such circumstances. Still, I think that’s the best way to deal with this. The positive aspect of the crisis is having the time to stand still for a moment without shame. It’s an ideal time to contemplate my role as a designer in society.

I have enough time now to think about questions that I didn’t have room for before. What is my goal? Where do I want to be in five years? Who do I want to cooperate with in the future? What kinds of projects do I want to work on?

I will use the standstill this coming period. In these circumstances I suddenly have much more time to read articles and books*, there is a huge range of online lectures and courses* that I follow and I want to get in touch with people who inspire me. I’ll write down any information I find interesting and exciting, so that it can help me make choices later.

*Sustainist design Guide
https://www.bol.com/nl/f/sustainist-design-guide/9200000000033711/

*Pakhuis de Zwijger
https://www.facebook.com/pakhuis.dezwijger/?tn=%2CdkC-R&eid=ARBLKOOIR_eI_HJJccKw_GJOHcBk_kQvcIwDPvp3PQv5jry5r_d19tCq6D9-agYqoBg_eWGLdffI4PGc&hc_ref=ARRkEmj6j_5TQv9vBA_OF1XYVa21JxFslgK9zJ5oQq32YHgZPksQYjgJqpHqDp2qht0

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *