Ondernemer van de Maand: Julia Janssen

For English see below*

De afgelopen maanden waren een rollercoaster. Mijn meest recente project, 0.0146 seconds, werd ineens een enorm succes. Het werk verscheen in kranten, televisieprogramma’s en radio-interviews. Een enorme boost voor mijn carrière, maar ook enorm overweldigend voor mij als persoon.

Ik onderzoek de impact van technologie op de samenleving, waarin ik mij specialiseer in data-eigenaarschap, de monetaire waarde van online gegevens en de toekomst van (digitale) identiteit. 0.0146 seconds is een collectieve voorlees-performance van 835 privacyvoorwaarden die met één-klik worden geaccordeerd. Het project doelt op bewustwording en kennisdeling van de manipulatieve en data-slurpende methodieken van de interneteconomie. In mijn projecten en presentaties exploreer ik een toekomst waarin controle op persoonsgegevens, de standaard is. Elke stap van dit proces betekend een toename van deze ambitie, maar meer publiciteit betekent ook meer verantwoordelijkheid en deze neem ik heel serieus.

Artikel in de Volkskrant

STUDIEKEUZES

Op mijn vijftiende koos ik voor twee keuzevakken: kunst/ kunstgeschiedenis én wiskunde B – Een ogenschijnlijk onlogisch pakket. Gevormd door intuïtie en interesse. Destijds had ik mij niet kunnen voorstellen dat precies deze combinatie zich zou ontwikkelen tot mijn eigen ontwerp/onderzoek studio. 

Ik was niet persé een wiskundetalent (en heb het vak met een magere 5 afgesloten) maar op raadselachtige manier boeide de materie mij mateloos. Tijdens mijn studie Graphic Design (ArtEZ Arnhem, 2012-16) uitte deze fascinatie zich in tal van projecten waarin ik mathematica, analyse, onderzoek en berekeningen gebruikte om mijn ontwerpen tot stand te brengen.

In mijn afstudeerperiode observeerde ik dat we lijden aan ‘data-slavernij’

In mijn afstudeerperiode observeerde ik dat we lijden aan “data-slavernij”. Dit verwijst naar gebrek aan controle op persoonsgegevens en toenemende kapitaal- en machtsongelijkheid die technologiebedrijven winnen door surveillance kapitalisme. Na de academie ontving ik een beurs voor Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een pionier beurs van het SIDN fonds voor innovatie en internet. Dit gaf me de financiële mogelijkheid om mijn onderneming te starten: onderzoek naar de toekomst van data-eigenaarschap.

0.0146 seconds op DDW19, deelnemer aan het voorlezen

NETWERK OPBOUWEN

De eerste stap was het benaderen van experts in financiële- en politieke economie, informatie- en privacyrecht, cybersecurity, accountancy, data-journalistiek en data-wetenschap. In eerste instantie betwijfelde ik of deskundigen wel zouden reageren op mijn verzoek tot een ontmoetingen, maar er bleek juist veel belangstelling te zijn voor mijn vragen en ideeën. Gesprekken met professionals hielpen me mijn visie te formulieren en het onderzoeksproject te concretiseren.

In eerste instantie Betwijfelde ik of deskundigen wel zouden reageren op mijn verzoek tot een ontmoetingen, maar er bleek juist veel belangstelling te zijn voor mijn vragen en ideeën

Inmiddels heb ik een groot (en nog altijd groeiend) netwerk aan bekwame experts op het gebied van data, privacy, technologie en economie. Als ondernemer is een (goed onderhouden!) netwerk belangrijk onderdeel van je bestaan. Dit betekent (voor mij) niet enkel contact opnemen wanneer je iets van iemand wilt, maar elkaar af en toe op de hoogte houden van ontwikkelingen en groei. Zo verstuur ik bijvoorbeeld ook eens per 2 á 3 maanden een nieuwsbrief aan ongeveer 1100 contacten. Een nieuwsbrief schrijven is ook een goed reflectiemoment: wat wil je graag aan je netwerk laten weten en waarom? Wat zijn belangrijke momenten en hoe presenteer/vertel je deze? Een belangrijk moment is niet persé het meest prestigieus, maar kan een ontmoeting, ervaring of overwinning betreffen die voor jou (of je onderneming) van grote waarde is.

VPRO de toekomstbouwers

VAKER ‘NEE’ ZEGGEN

Een essentieel onderwerp in het ondernemerschap zijn de financiën. Het is voor veel ontwerpers en kunstenaars een ongemakkelijk onderwerp – dat is het voor mij ook nog altijd – maar een passende compensatie voor kennis en kunde is niet meer dan redelijk. Aan het begin van mijn carrière heb ik veel gewerkt voor weinig geld; reiskostenvergoeding, soms een minimale compensatie, een fles wijn of bos bloemen. De eer om ‘het werk te presenteren’ voelde als een aannemelijke tegemoetkoming. En uiteraard, je moet ook een naam en reputatie opbouwen voor je een redelijk geldbedrag kan vragen. Maar een goede lezing of expositie voorbereiden is veel werk en een toegevoegde waarde aan het event of programma. Tegenwoordig durf ik vaker ‘nee’ te zeggen, wanneer de compensatie niet volstaat tegenover de investering die het mij kost. Bij elke aanvraag is het goed om te overwegen: wat levert het mij op? Publiciteit, een toekomstige samenwerking, een doelgroep die je wilt bereiken, interessante netwerkmogelijkheden, of betaalt het lekker?

Tegenwoordig durf ik vaker ‘nee’ te zeggen, wanneer de compensatie niet volstaat tegenover de investering die het mij kost

Sinds kort krijg ik steun bij het afwegen van deze keuzes. Eind vorig jaar werd ik benaderd door Driving Dutch Design: een initiatief van de BNO, Dutch Design Foundation and ABN AMRO over ondernemerschap in de creatieve sector . Het programma bestaat uit een maandelijkse masterclass met een specifiek thema: identiteit, business model, presentatievaardigheden, etc. Ook krijgt iedere driver (deelnemer) een persoonlijke coach. Mijn coach is Ralf Coolen, product owner en business developer van applicaties en producten van ABN AMRO. Hij merkte gelijk op dat ik geneigd ben om (te) veel (verschillende) te doen en gaf me de opdracht om doelen te stellen en deze te prioriteren van belangrijk naar minder belangrijk, op de lange- en korte termijn. 

Todays Art Festival, panel Art and consciousness

0.0146 SECONDS

Ik heb al veel bijzondere dingen mogen ervaren, maar 11 maart 2020 was toch wel een hoogtepunt: mijn naam en werk werden onderdeel van een Tweede Kamer debat over de informatiesamenleving. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) opende haar statement met haar deelname aan 0.0146 seconds: ‘Dit project laat ten eerste zien wat het enorme belang is van kunst en cultuur om ons te laten nadenken over wat er gebeurd in onze samenleving. Ten tweede toont het de absurditeit van de premisse dat Julia toestemming heeft gegeven voor het delen van die gegevens. Want hoe kan hier nou sprake zijn van ‘geïnformeerd toestemming?’’

mijn naam en werk werden onderdeel van een Tweede Kamer debat over de informatiesamenleving. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) opende haar statement met haar deelname aan 0.0146 seconds: ‘Dit project laat ten eerste zien wat het enorme belang is van kunst en cultuur om ons te laten nadenken over wat er gebeurd in onze samenleving…’

De toekomst valt uiteraard niet volledig te plannen, maar je kunt er zeker wel invloed op hebben. Geluk is zeker een factor van succes, maar geluk creëer je ook zelf. Ik investeer veel in mijn netwerk en kennis; boeken en proefschriften van deskundigen lezen, ontwikkelingen en trends volgen, conferenties of bijeenkomsten bijwonen (vragen stellen en/of opmerkingen maken). 

Mijn advies: ben aanwezig in het gebied waar je gehoord wil worden, wees brutaal maar ook respectvol. Ben kritisch op jezelf, maar niet te oordelend als het niet gelijk lukt. Werk hard maar neem ook ruimte voor afstand en reflectie. Volg je fascinatie, hoe onwaarschijnlijk deze ook mag lijken.

Kathelijne Buitenweg (GroenLinks) deelnemer 0.0146 seconds

NIEUWE PROJECTEN

Dat de toekomst niet te plannen is blijkt nu meer dan ooit: de corona crisis zet het leven van iedereen op zijn kop. De komende maanden zou ik eigen met 0.0146 seconds kunst- en muziekfestivals, tech-conferenties, debatcentra en overheidsinstanties. Precies het soort bijeenkomsten en evenementen die vanwege de situatie niet kunnen plaatsvinden en het is een groot vraagteken wanneer wel. 

Ook nu is het belangrijk om na te denken over de juiste keuzes. Het is spannend en moeilijk om te voorspellen welk effect dit gaat hebben op het project en ik ben alternatieven aan het overwegen om de gemiste events (digitaal) te vervangen. Het is een moeilijke keus, want consensus doen op het werk is niet ideaal.

Ik heb besloten 0.0146 seconds even stil te leggen en me te focussen op nieuwe projecten die passen in deze tijd 

Ik heb daarom besloten 0.0146 seconds even stil te leggen en me te focussen op nieuwe projecten die passen in deze tijd. Zo werk ik aan een nieuw onderzoeksproject waar ik recent een subsidie voor heb ontvangen. De werktitel betreft noitamrofn:i:dentity (informatie in identiteit/ identiteit in informatie) – een artistiek onderzoek naar de toekomst van data, privacy en identiteit. 

Daarnaast heb ik veel nagedacht voor alternatieve wijze om toch mijn onderzoek, visie en ideeën te presenteren. Het idee is om een podcast te starten, genaamd ‘Achter de Klik’. In deze podcast neem ik de luisteraar mee op expeditie achter de oppervlakte van het internet om inzicht geven wat er precies gebeurd wanneer we gedachteloos akkoord klikken. Het wordt een zoektocht hoe we de informatiesamenleving zo ontwerpen dat we data kunnen delen zonder de controle te verliezen. Want zoals 835 privacyvoorwaarden in één-klik akkoord toont: de controle is momenteel ver te zoeken.

VOLG JULIA OP:

julia-janssen.nl
Instagram
Linked In


* English

ENTREPRENEUR OF THE MONTH: JULIA JANSSEN

The last few months have been a rollercoaster. My most recent project, 0.0146 seconds, became an enormous success overnight. The work appeared in newspapers, TV shows and radio interviews. A huge boost to my career, but also totally overwhelming to me as a person. 

My research is concerned with the impact of technology on society, and I’m specialized in questions of data ownership, the financial value of online data and the future of (digital) identity. 0.0146 seconds is a collective reading performance of 835 privacy terms and conditions that are accepted with a single click. The project aims to raise awareness and share knowledge about the manipulative and data-funneling methods of the internet economy. In my projects and presentations, I explore a future in which surveillance of personal data is the norm. I get more ambitious with every step of this process, but more publicity means more responsibility and I take that very seriously.

Article in the Volkskrant

STUDY CHOICES

When I was fifteen I decided on two optional school subjects: art/art history and advanced mathematics. I was driven by intuition and interest towards what may not have been the most obvious of combinations at first glance. At the time, I couldn’t have imagined this combination would lead me to my own design/research studio.

I wasn’t necessarily a mathematical talent (I graduated high school with a D) but for some enigmatic reason, the material fascinated me. During my Graphic Design program (ArtEZ Arnhem, 2012-16) this fascination expressed itself in numerous projects where I employed mathematics, analysis, research and calculations to develop my designs. 

In my graduation period I observed we are the victims of ‘data slavery’

In my graduation period I observed we are the victims of “data slavery.” This notion refers to the lack of control we have of our personal data and the increasing capital and power that technology companies obtain through surveillance capitalism. After the Academy, I got a grant for talent development from the Creative Industries Fund and a pioneer grant from the SIDN fund for innovation and internet. This gave me the financial opportunity to start my own business: researching the future of data ownership. 

0.0146 seconds at DDW19, participant reading

BUILDING A NETWORK

My first step was to approach experts in financial and political economy, information and privacy law, cybersecurity, accountancy, data journalism and data science. At first I was doubtful whether these experts would be responsive to my requests to meet them, but it turned out they were very interested in my questions and ideas. Talking to these experts helped me formulate my vision and concretize my research projects.

At first I was doubtful whether these experts would be responsive to my requests to meet them, but it turned out they were very interested in my questions and ideas

By now I’ve developed a big (and still growing) network of competent experts in the fields of data, privacy, technology and economy. As an entrepreneur, a (well-maintained!) network is an important part of your existence. For me, that means not only picking up the phone when I want something from someone, but also keeping in touch and informing others about my developments and growth. Every 2 to 3 months, I send a newsletter to about 1100 contacts. Writing a newsletter is a good moment to reflect: what do you want to share with your network and why? What are important moments and how do you present or narrate them? An important moment isn’t necessarily a prestigious one – it can be an encounter, experience or victory that is of great value to you (or your business).

VPRO de toekomstbouwers

SAYING NO

An essential topic in entrepreneurship is finances. For many designers and artists, it’s an awkward subject – it still is for me – but an appropriate compensation for knowledge and skills is no more than reasonable. At the start of my career I spent a lot of time working for very little money, for travel costs, sometimes a bottle of wine or a bouquet of flowers. The honor of ‘presenting the work’ felt like an acceptable compensation. And of course, you have to build a name and reputation before you can ask for a reasonable sum of money. But preparing a good lecture or exhibition is a lot of work and of great added value to an event or program. These days, I’m more prepared to say ‘no’, when the compensation doesn’t weigh up against the investment that is required from me. For every inquiry, it’s good to consider: what’s in it for me? Publicity, a future collaboration, a target audience I want to reach, interesting networking opportunities, or does it simply pay well? 

These days, I’m more prepared to say ‘no’, when the compensation doesn’t weigh up against the investment that is required from me 

Since recently I’ve been getting some support in weighing these choices. At the end of last year I was approached by Driving Dutch Design: an initiative of the BNO, Dutch Design Foundation and ABN AMRO about entrepreneurship in the creative industry. The program consists of a monthly masterclass with a specific theme: identity, business model, presentation skills, etc. Every driver (participant) gets a personal coach. Mine is Ralf Coolen, product owner and business developer of applications and products at ABN AMRO. He noticed right away that I’m inclined to do (too) many (different) things and gave me the assignment to set goals and prioritize them from important to less-important, short-term and long-term.

Todays Art Festival, panel Art and consciousness

0.0146 SECONDS

I’ve been in a position to experience a lot of special things, but March 11th 2020 was a high point: my name and work became a part of a parliamentary debate about the information society. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) opened her statement with her participation in 0.0146 seconds. ‘This project shows us the enormous importance of art and culture to help us think about what happens in our society. Secondly, it shows the absurdity of the premise that Julia gave permission for sharing her data. Because how could this possibly be an example of informed consent?’

My name and work became a part of a parliamentary debate about the information society. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) opened her statement with her participation in 0.0146 seconds. ‘This project shows us the enormous importance of art and culture to help us think about what happens in our society…

Obviously, you can’t plan the future. But you can definitely impact it. Good luck is certainly a factor in success, but you can create your own good fortune, too. I invest a lot in my network and knowledge; I read books and dissertations by experts, I follow developments and trends, I attend conferences and meetings and ask questions or make comments. 

My advice: be present in the field where you want to be heard. Be bold but be respectful. Be critical of yourself, but don’t judge yourself harshly if you don’t succeed right away. Work hard but also take space for distance and reflection. Follow your fascination, no matter how unlikely it may seem.

Kathelijne Buitenweg (GroenLinks) participant 0.0146 seconds

NEW PROJECTS

The fact that the future can’t be planned is clearer than ever now: the corona crisis has shaken up everyone’s lives. Over the next few months I would be touring art and music festivals, tech conferences, debate centers and government institutions with 0.0146 seconds. Exactly the kinds of gatherings and events that are on hold due to this situation and it’s a massive open question when we might have them again. 

I’ve chosen to put 0.0146 seconds on hold for a moment and focus on new projects that fit this moment

Now, too, it’s important to think about the right choices. It’s difficult to predict what effects this will have on the project and I’m considering various alternatives to (digitally) replace the missed events. It’s a difficult choice, because doing consensus at work isn’t ideal.

For that reason, I’ve chosen to put 0.0146 seconds on hold for a moment and focus on new projects that fit this moment. I’m working on a new research project for which I recently received a subsidy. The working title is noiamrofn:i:dentity (information in identity/identity in information) – an artistic research project exploring the future of data, privacy and identity. 

I’ve been thinking a lot about alternative ways to present my research, vision and ideas. The current idea is to start a podcast named Achter de klik (Behind the click). In this podcast I take my listeners on an expedition beyond the surface level of the internet, to show what exactly happens when we mindlessly click “agree”. It will be a quest for an information society designed in such a way that we can share data without losing control. Because as shown by 835 privacy conditions approved in a single click: that control isn’t anywhere near our hands right now.

FOLLOW JULIA AT:

julia-janssen.nl
Instagram
Linked In

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *